กลุ่มกฎหมายและคดี

นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

เบอร์โทร : 093-4601666
E-Mail : info@seapt.go.th